Konferencja naukowa „Pojednanie w roku rocznic: teoria i praktyka”

Z przykrością informujemy, że ze względów organizacyjnych zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczną konferencję „Drogi Europy”. O ponownym podjęciu tej incjatywy będziemy informować w kolejnych miesiącach. Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

Komitet Organizacyjny


W roku 2019 zbiega się szereg rocznic – od 80. wybuchu II wojny światowej, poprzez 30. obrad okrągłego stołu, wyborów czerwcowych oraz upadku muru berlińskiego, 20. wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO, aż po 15. poszerzenia Unii Europejskiej. To także setna rocznica stworzenia porządku wersalskiego, który miał dać światu pokój i stabilizację a okazał się bezradny wobec agresji reżimów totalitarnych. Proponujemy, by wyjść poza zwyczajową celebrację tych rocznic i zastanowić się, w jaki sposób, w ich perspektywie, myśleć można o budowaniu porozumienia między państwami, narodami, społeczeństwami i jednostkami, a także roli, którą w tym procesie odegrały poszczególne środowiska i postaci w Polsce oraz innych krajach europejskich. 

Wizje polityki i historii, które sprawczość dziejową przypisują albo wyłącznie wybitnym jednostkom, albo wyłącznie wielkim grupom społecznym, wydają się zbyt jednostronne, by wyjaśniać złożone procesy konfliktu i pojednania, których świadkiem w ciągu ostatnich dekad była Europa. Usiłując zniuansować obraz tego procesu, warto zestawiać perspektywy mikrohistoryczne z analizami generalnymi, relacje naocznych świadków wydarzeń z ocenami formułowanymi przez ludzi, którzy, z racji późniejszego urodzenia, znają jedynie konsekwencje tych wydarzeń. 

Liczymy, że perspektywa, którą proponujemy, okaże się interesująca nie tylko dla politologów i historyków, lecz także dla metodologów nauk społecznych i humanistycznych, socjologów, filozofów społecznych i politycznych, etyków, teologów oraz kulturoznawców i literaturoznawców, badających sposób, w jaki doświadczenia konfliktu i pojednania znajdują swój komentarz w dziełach artystycznych. 

Skupić pragniemy się na następujących zagadnieniach:

 • roli jednostek i grup społecznych w zabieganiu o historyczne porozumienie pomiędzy Polską a jej sąsiadami, a także pomiędzy różnymi siłami politycznymi w Polsce
 • myślicielach oraz myśli politycznej, która warunkowała procesy pojednania po II wojnie światowej
 • teoretycznych koncepcjach pojednania politycznego (political reconciliation) oraz rywalizacji, sporu i walki politycznej
 • polityce pamięci, związanej z wskazanymi wydarzeniami, a także obchodami ich rocznic
 • sposobach upamiętniania rocznic uniwersalnych w Polsce i innych krajach europejskich
 • możliwości i metodach przeciwstawiania się agresji i nienawiści w debacie publicznej
 • dziełach kultury, które odzwierciedlały, inspirowały lub przeciwstawiały się próbom pojednania, bądź też wspierały lub krytykowały te procesy (np. krytyka porozumień okrągłostołowych w literaturze)
 • roli kościołów i związków wyznaniowych w budowaniu dialogu pomiędzy państwami i społeczeństwami europejskimi.

Ważne terminy

 • 15 czerwca Uwaga! Zapisy przedłużone do 10 lipca – termin nadsyłania zgłoszeń
 • 30 czerwca 20 lipca – przekazanie informacji o zakwalifikowaniu referatu
 • 31 lipca – termin wniesienia obniżonej opłaty konferencyjnej (early bird)
 • 30 września – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
 • 15 października – przedstawienie programu konferencji
 • 7-8 listopada – konferencja na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 30 grudnia – ostateczny termin nadsyłania tekstów do publikacji

 

Udział w konferencji

Zgłoszenie chęci udziału w konferencji prosimy nadsyłać wyłącznie za pomocą znajdującego się na tej stronie formularza rejestracyjnego. Przesłane zgłoszenia zostaną poddane recenzji przez czonków Rady Naukowej. Wyselekcjonowane zostaną w ten sposób propozycje referatów najlepiej wpisujące się w założenia konferencji.

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty konferencyjnej.

Nadesłane po konferencji teksty zostaną skierowane do publikacji w recenzowanej pracy zbiorowej.


Organizatorzy

Współorganizatorzy